Het schisisteam

Verschillende specialismen in één team!
Het schisisteam is werkzaam op drie locaties. Tussen de verschillende locaties is intensief contact, behandelingen worden gezamenlijk besproken. Door deze multidisciplinaire aanpak (aanpak door verschillende specialisten en deskundigen) kunnen wij samen met u, uw kind de best mogelijke zorg en behandeling geven. Op indicatie ziet u één of meerdere specialisten op de daarvoor aangewezen momenten.

Schisis Team Centraal Utrecht
Schisis Team Centraal Twente
Schisis Team Centraal Tilburg
Taken van de teamleden

De zorgverleners van het schisisteam proberen de functies van het aangezicht en de mond van uw kind zo goed mogelijk te herstellen. Vanaf de geboorte tot aan de volwassen leeftijd zullen wij uw kind behandelen en begeleiden volgens een vast behandelplan. Het behandelplan wordt afgestemd op het type schisis, en de groei en ontwikkeling van uw kind, dat kan dus voor ieder kind iets anders zijn. Uiteraard zullen we samen met u en uw kind en de betrokken specialisten nagaan of het opgestelde behandelplan nog passend is of moet worden bijgesteld.

Coördinator

De coördinator heeft een coördinerende rol in de organisatie in en rond het team en is het primaire aanspreekpunt voor vragen van u en uw kind. De coördinator is het centrale punt voor wat betreft de aanmelding van de kinderen bij het team, maakt de planning voor de spreekuren en verstuurt de uitnodigingen hiervoor.

Kaakchirurg

Is de specialist die door operaties de kaakspleet en de stand van de tanden en kaken corrigeert.

Kinderarts

Kinderarts: is betrokken bij de zorg voor kinderen met een schisis en een bijkomende andere aandoening of syndroom, zoals 22q11 deletie syndroom of Pierre Robin Sequentie (link naar betreffende pagina’s?).

De kinderarts onderzoekt uw kind na de geboorte om te kijken of er behalve de schisis nog aangeboren afwijkingen zijn. Als verder onderzoek nodig is (bijvoorbeeld röntgen- of bloedonderzoek) zal hij/zij dat coördineren. De kinderarts let daarnaast op de algemene conditie van uw kind, met name vlak na de geboorte en rond de operaties, en is ook het eerste aanspreekpunt voor andere problemen rondom de schisis. Te denken valt aan steeds terugkerende infecties of gedragsproblemen.

Deletie-syndroom
Pierre-robinsequentie

Klinisch geneticus

Doet onderzoek naar eventuele bijkomende aangeboren afwijkingen. Geeft advies ten aanzien van herhalingsrisico in geval van een volgende zwangerschap. Ook kan hij een risico-inschatting maken voor het optreden van een schisis indien uw kind (of zijn/haar broertjes of zusjes) later zelf een kind zou krijgen.

KNO-arts

Controleert het gehoor en behandelt eventuele oorontstekingen, stoornissen aan het gehoor en problemen met het neustussenschot op volwassen leeftijd. De KNO-arts adviseert bij de behandeling van bovenste luchtweginfecties. Daarnaast kan de KNO-arts op indicatie tijdens het spreekuur met een klein cameraatje in de neusholte (om de omvang van de neusamandel te controleren) en de keelholte (om het functioneren van het zachte gehemelte te beoordelen) kijken, middels een zogeheten scopie.

Logopedist

De logopedist is deskundig op het gebied van de primaire mondfuncties (zuigen, slikken, kauwen, drinken), de stem en de spraak-taalontwikkeling.

De logopedist van het schisisteam fungeert als schakel tussen de behandelend logopedist en het schisisteam.

Medisch fotograaf

De medisch fotograaf maakt gedurende de behandelperiode op gezette tijden foto’s om de groei en de ontwikkeling vast te leggen. De foto’s worden opgeslagen in het elektronisch patiënten dossier van uw kind.

Medisch maatschappelijk werker en/ of medisch psycholoog

Ondersteunt ouders en kind bij de emotionele verwerking en relatieproblematiek. Ook als er vragen zijn over de psychosociale ontwikkeling van uw kind kunt u bij hen terecht.

Medisch administratieve ondersteuning

Zorgt tijdens het spreekuur voor een zo goed mogelijke afstemming van de afspraken. Ondersteunt de coördinator bij het plannen van de vervolgafspraken.

Orthodontist

Een gespecialiseerde (kinder)tandarts die met behulp van plaatjes en beugels de stand van de kaken en tanden en kiezen corrigeert.

Plastisch chirurg

Verricht de operaties aan lip, neusbodem en gehemelte om deze te sluiten. Voert ook eventueel lip- en neuscorrecties en spraakverbeterende operaties in een later stadium uit. Is de voorzitter van het schisisteam.

Tandarts

Controleert de tandaanleg, het gebit op gaatjes en algehele verzorging en geeft hierover advies. Voert zo nodig overleg met de huistandarts over het behandeltraject.

Verpleegkundig specialist

Werkt als zelfstandig behandelaar op het grensvlak van verpleegkundige en medische zorg. Zij zal gedurende het gehele behandeltraject uw vaste aanspreekpunt zijn en ondersteunt u en uw kind om samen tot de best passende behandeling te komen.